کسب درآمد با عقرب

کسب درآمد با عقرب

کسب درآمد با عقرب

 

 

 

 

 

 

توضیحات برنامه 

 

آشنایی کلی با عقرب

ها طرح پرورش عقرب

پرورش عقرب در ایران

محل زندگی عقرب

تولید مثل عقرب

تغذیه لازم برای پرورش عقرب

محل نگهداری عقرب

سَم عقرب

خواص سم عقرب

میزان تولید سم عقرب و قیمت آن

شیوه سم‌گیری از عقرب‌ها

خطرناک‌ترین عقربهای ایران

نتیجه گیری

شرایط زیستی و عوامل بیماری زا در عقرب

طبقه بندی علمی برخی از عقرب های رایج